2. Uns reis dèbils

Després de la fragmentació de l'Imperi carolingi tot Europa es va dividir en nombrosos regnes.

Els reis eren molt dèbils i no tenien exèrcits ni mitjans per protegir els seus regnes.
Com que no disposaven de la protecció del rei, els camperols van buscar la dels nobles (comtes, ducs, marquesos...) que tinguessin un exèrcit propi i un castell on la població de la zona es pogués protegir en cas que fos atacada. A canvi de protegir-los, el noble exigia als camperols que treballessin per a ell i que se sotmetessin completament a la seva autoritat. D'aquesta manera, els camperols es van convertir en serfs dels nobles.

2.1.- El feudalisme

Aquesta situació va donar lloc a l'aparició del feudalisme, un nou sistema social que tenia les característiques següents:

o Cada gran noble va assolir el domini total de les seves terres. El poder del rei va quedar limitat als territoris que controlava directament, com si fos un noble més.

o Els nobles acceptaven la primacia del rei mitjançant el pacte de vassallatge. Els nobles es convertien en vassalls del rei en la cerimònia d'homenatge, en què, agenollats i besant la mà del monarca, li juraven fidelitat, ajuda militar i consell en el govern. Per la seva banda, el rei feia la investidura, per la qual cedia una porció de terra, el feu, al seu vassall.

o Al seu torn, els nobles podien tenir vassalls propis, que solien ser nobles menys importants. A canvi de jurar fidelitat al seu senyor, aquest els atorgava un feu més petit.

Així es va formar una cadena de vincles personals que lligava el rei amb els nobles del regne.

Aquest sistema va provocar guerres freqüents. Algunes vegades, un o diversos nobles deixaven de reconèixer l'autoritat del rei i lluitaven contra ell. D'altres, era el rei qui intentava apropiar-se per la força de les terres d'algun noble. I també eren molt freqüents les lluites entre nobles.

2.2.- Els poders del rei i la seva cort

Durant el feudalisme, el poder dels reis era molt dèbil. La cort estava formada per un grup de juristes, eclesiàstics i guerrers que ajudaven el rei a governar. En gran part, les seves decisions només afectaven els territoris sota domini directe del rei.

L'exèrcit reial era reduït i el monarca per defensar el regne depenia dels exèrcits dels seus vassalls. Quan hi havia una amenaça exterior, el monarca cridava els nobles, que unien els seus exèrcits als del rei i s'enfrontaven amb els enemics.

La principal font d'ingressos dels reis procedia dels seus propis feus i d'algunes ciutats, perquè no tenia poder suficient per cobrar impostos a les terres dels seus vassalls. En ocasions especials, com ara guerres o pactes matrimonials, rebia ajudes de l'Església i dels grans nobles.

2.3.- El feu

Com hem vist, els nobles rebien unes terres a canvi de jurar fidelitat al rei. Aquestes terres rebien el nom de feu o senyoria.
A cada feu hi havia:

1. c castell, que era la residència del senyor,
2. d diversos poblets on vivien els camperols que depenien del senyor, i
3. t terres de conreu, pastures i boscos. Les terres es dividien en la reserva i els masos.
a) la reserva era la part de la terra explotada pel senyor mateix. Tots els cultius que se n'obtenien pertanyien al senyor.
b) els masos eren porcions de terra que el senyor concedia als camperols perquè les cultivessin en benefici propi. A canvi d'aquestes terres, els camperols havien de pagar al senyor unes rendes. Aquestes rendes podien ser diners, productes (una part de la collita, teixits,animals..) i, sobretot, serveis personals, com ara treballar un temps determinat les terres del senyor gratuïtament.

Al feu hi havia grans extensions de boscos. Aquests boscos eren propietat exclusiva del senyor, que decidia en quin moment els camperols podien caçar-hi o buscar-hi llenya.

Als seus feus els senyors impartien justícia i cobraven impostos. Els camperols havien de pagar impostos quan feien servir el molí, el forn i la premsa, que eren propietat del senyor. A més, els senyors cobraven impostos als comerciants que travessaven els seus dominis (peatge) i quan creuaven els ponts (pontatge). ENLLAÇOS 1) __Funcionament d'un feu__